,,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA NA PODSTAWIE OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU ,,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

Temat innowacji: ,,Zakodowane przedszkole z Uczymy Dzieci Programować”

Nazwa placówki: Przedszkole Miejskie nr 10 w Pruszkowie

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

Wprowadzona w naszym przedszkolu innowacja ,,Zakodowane przedszkole
z Uczymy dzieci programować” jest przede wszystkim odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci. Uwzględnia przy tym wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Głównym celem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczenia
i eksperymentowanie.

Cele innowacji:

– kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności

– kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań

– roztropne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych, cel zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022.

Metody i formy:

Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania.

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne.

Korzyści z wdrożenia innowacji

Dzieci:

– eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,

– chętnie pracują w zespołach, dyskutują, szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,

– bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórco korzystając z nowoczesnych technologii.

Nauczyciele:

– poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje,

– rozsądnie wykorzystują narzędzia TiK w swojej pracy,

– oswojenie lęków związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela.

Placówka:

– wzbogacanie bazy placówki o materiały dydaktyczno-metodyczne,

– podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym.

Pani Marta i Pani Katarzyna, koordynatorki Innowacji przygotowały
i przeprowadziły szkolenia z kodowania dla Rady Pedagogicznej w ramach WDN. Spotkania pozwoliły wzbogacić warsztat metodyczny nauczycieli oraz uzyskać korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć w grupie.