„Pruszków ze Żbikiem poznasz, polubisz” – rok szkolny 2022/2023

W ramach realizacji projektu dzieci z grupy IV napisały i wysłały list do  kolegów
z województwa kujawsko – pomorskiego.

Wycieczka ze Żbikiem do Muzeum Starożytnego Hutnictwa na warsztaty garncarskie.

Podczas zajęć dzieci z grupy IV poznały jedno z najstarszych rzemiosł – garncarstwo. Dzieci samodzielnie wykonały naczynia z gliny. Ugniatały i wałkowały glin e, sklejały i wygładzały wałeczki, a po zakończeniu pracy ozdobiły gotowe naczynia.

 

Kącik regionalny.

Zgromadziliśmy pamiątki związane z Pruszkowem: z Zakładami Porcelitu Stołowego „Pruszków”, z Fabryką Ołówków, z zakładu produkującego prodiże PRUMEL, z Herbapolu,
a także stare widokówki, książki o Pruszkowie, wycinki z gazet oraz pamiątki z pruszkowskich klubów sportowych.

 

Razem ze Żbikiem  obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Niepodległości. Pielęgnując tradycję oraz patriotyzm dzieci z grupy IV przygotowały akademię, którą obejrzały wszystkie grupy z naszego przedszkola oraz zaproszeni goście: Prezydent – Pan Paweł Makuch, Naczelnik Wydziału Edukacji- Pani Marzanna Geisler,  wolontariusze z Klubu Aktywizacji Seniora , rodzice dzieci z grupy IV.  Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne, tańczyły oraz śpiewały piosenki.

 

Paczka ze Żbikiem dotarła do naszych koleżanek i kolegów z Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie w woj. kujawsko – pomorskim.

Żbik razem z dziećmi z przedszkola „Tęczowy Zakątek” zwiedza zabytkowe miasto Chełmno.

 

Zajączki z Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie wykonały flagę Pruszkowa.

“Pruszków ze Żbikiem poznasz – polubisz”

Żbik poznaje nasze przedszkole.

Nasz Żbik bardzo spodobał się dzieciom, pokazały mu sale zabaw oraz zabrały go na zajęcia
z rytmiki.

Ze Żbikiem w teatrze „Guliwer” na przedstawieniu pt.: „Koziołek Matołek.

 

Powitanie Wiosny ze Żbikiem

 

,,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA NA PODSTAWIE OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU ,,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

Temat innowacji: ,,Zakodowane przedszkole z Uczymy Dzieci Programować”

Nazwa placówki: Przedszkole Miejskie nr 10 w Pruszkowie

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

Wprowadzona w naszym przedszkolu innowacja ,,Zakodowane przedszkole
z Uczymy dzieci programować” jest przede wszystkim odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci. Uwzględnia przy tym wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Głównym celem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczenia
i eksperymentowanie.

Cele innowacji:

– kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności

– kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań

– roztropne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych, cel zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022.

Metody i formy:

Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania.

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne.

Korzyści z wdrożenia innowacji

Dzieci:

– eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,

– chętnie pracują w zespołach, dyskutują, szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,

– bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórco korzystając z nowoczesnych technologii.

Nauczyciele:

– poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje,

– rozsądnie wykorzystują narzędzia TiK w swojej pracy,

– oswojenie lęków związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela.

Placówka:

– wzbogacanie bazy placówki o materiały dydaktyczno-metodyczne,

– podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym.

Pani Marta i Pani Katarzyna, koordynatorki Innowacji przygotowały
i przeprowadziły szkolenia z kodowania dla Rady Pedagogicznej w ramach WDN. Spotkania pozwoliły wzbogacić warsztat metodyczny nauczycieli oraz uzyskać korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć w grupie.

                  

„EKO LUDEK”

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „EKO LUDEK”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” zwraca uwagę na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie czy młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Autorami i koordynatorami projektu są: Magdalena Wiśniewska – Oppenauer, Katarzyna Kędrak oraz Marek Gwóźdź. Projekt jest zgodny
z obowiązującą Postawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Cele:

 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach
  i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,

 • poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany
  w środowisku, których sprawcą jest człowiek,

 • uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin
  i zwierząt,

 • rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności
  i umiejętności wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności,

 • przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,

 • rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, energii elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania w codziennym życiu,

 • przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,

 • rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie,

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery, drzewa, parki, ptaki, owady),

 • rozwijanie postawy współodpowiedzialności za obiekty przedszkolne,

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),

 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,

 • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,

 • rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.

 

 

Pruszków poznasz – polubisz

Pruszków poznasz – polubisz

Projekt „Pruszków poznasz – polubisz” to cykl zajęć mających na celu zapoznanie najmłodszych z historią Pruszkowa oraz z miejscami szczególnymi, znajdującymi się w naszym mieście. Uwrażliwienie na piękno naszego miasta i utożsamianie się z nim. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości regionalnej, a także wzmacnianie więzi i integrowanie placówek przedszkolnych z terenu Pruszkowa. Projekt ma umożliwić przedszkolakom integrację ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym naszej Małej Ojczyzny. Tworząc projekt w sytuacji panującej pandemii zostały wzięte pod uwagę wytyczne Ministra Edukacji Narodowej aby był on realizowany w sposób bezpieczny i nie narażał na zagrożenie uczestników projektu.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową oraz nawiązuje do dwóch podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021:
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.  Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Główne założenia projektu:
– kształtowanie uczuć patriotycznych, poczucia własnej tożsamości regionalnej,
– rozbudzanie zainteresowań miastem, w którym mieszkamy,
– kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności naszego miasta,
– poznanie pruszkowskich tradycji poprzez kontakt ze sztuką ludową
– zachęcenie do zwiedzania ciekawych miejsc,
– kształtowanie u dzieci postawy badacza, odkrywcy,
– integracja ze środowiskiem, wyrabianie postawy otwartej na potrzeby środowiska.
– wzmacnianie więzi i integrowanie placówek przedszkolnych z terenu Pruszkowa,
– tworzenie i realizacja projektu poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej eTwinning,
– wymiana doświadczeń i materiałów wśród pruszkowskich nauczycieli na platformie eTwinning i współpraca na poziomie miasta.
– tworzenie zdjęć, krótkich reportaży, filmików i nagrań w celu realizacji projektu i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Zdjęcia z realizacji projektu przez nasze przedszkole znajdą Państwo w zakładce „Galeria” – „Pruszków  poznasz, polubisz”.

Innowacja pedagogiczna „Brzuszki łakomczuszki”.

Innowacja pedagogiczna  „Brzuszki łakomczuszki”.

Innowacja jest odpowiedzią na poszukiwanie sposobów zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem. Realizacja innowacji pomoże nam w kształtowaniu u dzieci nawyków związanych ze zdrowym żywieniem, w szczególności:

– ze spożywaniem zdrowej żywności,

– z przezwyciężaniem uprzedzeń do nieznanych potraw,

– przestrzeganiem zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków.

 

Cele ogólne innowacji:

– pogłębianie wiedzy dzieci, rodziców, pracowników przedszkola dotyczącej zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla funkcjonowania organizmu,

– praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania; kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania prostych, zdrowych posiłków,

– angażowanie rodziców do udziału w akcjach zdrowego żywienia dzieci,

– poznawanie zasad właściwej uprawy i pielęgnacji warzyw,

– kształtowanie odpowiedzialności za swoją pracę oraz pracę grupy.

 

Materiały dla rodziców:

Czytamy-etykiety

Alergia-na-białko-mleka-krowiego

Produkty-zbożowe

Urozmaicamy-dietę

Witamina-d

 

 

Innowacja pedagogiczna „Jestem bezpieczny na drodze, w domu, w przedszkolu, podczas wypoczynku”.

Innowacja jest rozszerzeniem treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego. Pomoże zrealizować zadania związane z kształtowaniem u dzieci właściwych postaw wobec własnego bezpieczeństwa, a w szczególności:

– pomoże uświadomić dzieciom potrzebę dbania o własne bezpieczeństwo,

– zwróci uwagę na te sytuacje, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu,

– przyzwyczai dzieci do ostrożnego, właściwego zachowania w różnych sytuacjach,

– zwróci uwagę na konsekwencje swego postępowania.

 

Po zrealizowanej innowacji dzieci  m.in. będą.:

– znały numery alarmowe,

– umiały zachować się odpowiednio w sytuacji zagrożenia,

– potrafiły zgłosić sytuację, zdarzenie,

– umiały korzystać z telefonu komórkowego,

– umiały zakomunikować osobie dorosłej o zaistniałym zdarzeniu, sytuacji,

– znały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze,

– odróżniały podstawowe znaki drogowe,

– wiedziały, jak zachować się podczas wypoczynku (ferie, wakacje),

– wiedziały, że zabawy w pobliżu jezdni są niebezpieczne.

W ramach realizacji innowacji dzieci będą zapoznawać się z zasadami bezpiecznego korzystania z iInternetu. Podczas zajęć dzieci starsze zapoznają się z Neciem (bohaterem serwisu www.necio.pl)  oraz podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem i Internetem.

Podczas cyklu zajęć dzieci:

– uwrażliwią się na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci,

oraz dowiedzą się:

– czym jest komputer, internet, do czego służą,

– kim jest Necio,

– jak posługiwać się klawiaturą komputerową,

– jak kulturalnie korzystać z sieci,

– co robić w sytuacji zagrożenia w Internecie.

 

Za zgodą Centrum Edukacji Społeczeństwa zamieszczamy plik z kolorowankami dla dzieci dotyczącymi bezpieczeństwa w domu.

Kolorowanka-Innowacja-Bezpieczeństwo