„EKO LUDEK”

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „EKO LUDEK”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” zwraca uwagę na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie czy młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Autorami i koordynatorami projektu są: Magdalena Wiśniewska – Oppenauer, Katarzyna Kędrak oraz Marek Gwóźdź. Projekt jest zgodny
z obowiązującą Postawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Cele:

 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach
  i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,

 • poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany
  w środowisku, których sprawcą jest człowiek,

 • uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin
  i zwierząt,

 • rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności
  i umiejętności wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności,

 • przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,

 • rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, energii elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania w codziennym życiu,

 • przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,

 • rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie,

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery, drzewa, parki, ptaki, owady),

 • rozwijanie postawy współodpowiedzialności za obiekty przedszkolne,

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),

 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,

 • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,

 • rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.