Oferta pracy

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 zatrudni lektora języka angielskiego, nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga specjalnego, nauczyciela wspomagającego.

Zgłoszenia można kierować osobiście w sekretariacie, telefonicznie
pod numerem 22 758 83 12 i na adres e-mail: pm10@miasto.pruszkow.pl

 

DYŻUR WAKACYJNY

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024

W miesiącach wakacyjnych 2024 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu.

I turnus 1-26.07.2024

II turnus 29.07-27.08.2024

Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

Przedszkole Miejskie Nr 13 – z wyłączeniem filii przy ul. Helenowskiej

ul. Antka 7

tel. 758-62-01

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Mostowa 2

tel. 299-44-89

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Andrzeja 12

tel. 758-22-58

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne w macierzystym przedszkolu.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej przedszkola lub platformy 4Parents. Wypełniony wniosek należy złożyć w wyznaczonym miejscu
w przedszkolu w terminie
od 12 lutego 2024 roku do 23 lutego 2024 roku
(w godzinach pracy przedszkola).

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Pisemna informacja ze wskazaniem dyżurującego przedszkola zostanie podana do wiadomości zainteresowanym rodzicom w terminie do 5 marca 2024 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

 • 12.02.2024 r. – 23.02.2024 r. – złożenie wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystym przedszkolu,
 • 18.03.2024 r. – 28.03.2024 r. – wniesienie opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1,30 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
 • 18.03.2024 r. – 28.03.2024 r – wniesienie opłaty za żywienie dziecka
  ( zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową w przedszkolu za każdy planowany dzień pobytu) – przelewem na wskazany przez przedszkole
  nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów płatności za dyżur wakacyjny.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne
z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji dotyczących dyżurów wakacyjnych udziela Dyrektor Placówki macierzystej.

https://bip.um.pruszkow.pl/zarzadzenie/7560/23-2024

Wniosek-o-przyjecie-dziecka-na-dyzur-wakacyjny-2024

 

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli miejskich w Pruszkowie

będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

 • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Wykaz Przedszkoli Miejskich,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków

NAZWA PLACÓWKI

ADRES

TELEFON

DYREKTOR

Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Jarzynowa 21

22 299-11-56

Grażyna Majchrzak

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Partyzantów 2/4

22 739-12-53

Ewa Bownik

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Chopina 1

22 758-68-32

Iwona Długosz-Szewczyk

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. B. Prusa 27

22 758-89-29

Marzena Mączyńska

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

22 728-80-34

Anna Miłosz

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

22 758-41-28

Emilia Dobrogosz-Sosnowska

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

22 758-85-53

Agnieszka Ołdakowska

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. Mostowa 2

22 299-44-89

Edyta Wołowiec

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. Hubala 2*

22 758-68-53

Sylwia Roguska

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

22 758-83-12

Elżbieta Nowacka

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Hubala 2

22 758-43-64

Olga Kijewska

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Andrzeja 12

22 758-22-58

Maria Adamczyk

Przedszkole Miejskie Nr 13

ul. Antka 7

22 758-62-01

Alicja Jastrzębska

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

22 758-20-38

Paulina Andrzejewska

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

22 758-88-38

Alina Masłowska

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

22 112-02-92

Beata Stosio

* W związku z rozbudową i remontem Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ul. Moniuszki 9, placówka w roku szkolnym 2024/2025, do ukończenia prowadzonej inwestycji będzie się mieścić w budynku przy ul. Hubala 2 w Pruszkowie.

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli, które wskazali Rodzice we wniosku, Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego przedszkola, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie
z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) po 30 punktów za każde
z kryteriów
:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.

 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.

 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.

 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego
  z rodziców.

 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.

 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w Przedszkolu Miejskim:

– może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

– może zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych
w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2018), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz nie były kierowane do placówek niepublicznych będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc
w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,

 • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. https://bip.um.pruszkow.pl/zarzadzenie/7561/24-2024

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

https://bip.um.pruszkow.pl/uchwala/6386/lxxi-648-2023

 

BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 8 lutego (czwartek) odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY dla dzieci.
Prosimy o przygotowanie strojów karnawałowych dla dzieci.

 

Nowy system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Szanowni Rodzice,

Od miesiąca stycznia 2022 r. uruchamiamy w naszym przedszkolu Platformę 4Parents, która służy  do ewidencjonowania obecności Państwa dzieci w przedszkolu.
Rodzice zobowiązani są do rejestracji  na platformie, dzięki której zostanie nadany indywidualny PIN dla każdego rodzica, potrzebny do zarejestrowania wejść/wyjść dziecka z przedszkola.

Posługując się aplikacją 4parents.pl, będziecie mieli Państwo, dostęp do ogłoszeń i wiadomości, wgląd do historii pobytu oraz uiszczenie opłat za przedszkole (transakcje obsługuje Blue Media SA).

REJESTRACJA NA PLATFORMIE

W najbliższych dniach na podany przez Państwa adres mailowy, wysłana zostanie  automatyczna wiadomość z adresem 4parents.pl Wchodząc w wiadomość należy ZDEFINIOWAĆ HASŁO (indywidualne hasło do logowania), a następnie  zalogować się do platformy podając swój mail oraz nowe zdefiniowane hasło. Po zalogowaniu będzie widoczny PIN rodzica, którego będziecie Państwo używać codziennie od  3 stycznia 2022 r. wpisując na tabletach umieszczonych w szatniach.

 LOGOWANIE DO APLIKACJI 

Po ściągnięciu aplikacji 4parents.pl (sklep play, apple store ), przed logowaniem należy wpisać adres naszego przedszkola: pm10pruszkow.4parents.pl,następnie zalogować się podając swój mail, hasło, które wcześniej zostało zdefiniowane.

Poprzez aplikacje mogą Państwo samodzielnie dodawać osoby upoważnione do odbioru dziecka – osobą tym system automatycznie nada PIN, który zostanie aktywowany po dostarczeniu do nauczycieli upoważnień w formie pisemnej.