Tego uczymy się w kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „ Wielkanoc”
 2. „Wiosna na wsi”
 3. „Dbamy o przyrodę”
 4. „Polska- moja ojczyzna”

 

Zamierzenia wychowawczo–dydaktyczne (cele główne):

 

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie umiejętności odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania świadomych ruchów w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,
 • utrwalanie znajomości poznanych głosek i liter,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • prowadzenie obserwacji,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami wag,
 • rozwijanie umiejętności szacowania wagi,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy z piosenką,
 • wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety,
 • przypomnienie zasad segregowania śmieci,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • zachęcanie do dbania o planetę Ziemię,
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci Europą

 

 

Realizujemy program podstawy z języka angielskiego w oparciu o przewodnik  I love Boo

Tematy kompleksowe:

 

I. „What’s the weather like?”

 

 • Zapoznanie ze słownictwem w zabawie ruchowej
 • „Yes, I do, No I don’t” – Utrwalenie słownictwa w zabawie rytmiczno-głosowej
 • „Roll and throw” – Utrwalenie zwrotów opisujących pogodę

 

II. „Dress for the weather”

 

 • „ What shall I wear?” – Wprowadzenie słownictwa za pomocą kart obrazkowych
 • „Let’s take the lift” – Przygotowanie do liczenia w zakresie 1-10
 • „Stand by me” – Utrwalenie słownictwa w zabawie słuchowo-ruchowej

 

III. „The clothes flash”

 

 • Utrwalenie i poszerzanie słownictwa w zabawie muzyczno-ruchowej
 • Osłuchanie z piosenką „What are you wearing today?” w języku angielskim
 • „The clothes survey” – Utrwalanie słownictwa i liczb 1-10

 

IV. „Dress the elves”

 

 • Powtórzenie i utrwalenie nazw ubrań w zabawie manipulacyjnej
 • „ What’s different?” – Utrwalenie słownictwa w zabawie rozwijającej spostrzegawczość
 • „Story time” – Inscenizacja historyjki.

To czego uczymy się w kwietniu

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Wielkanoc”
 2. „Cuda i dziwy”
 3. „Mali strażnicy przyrody”
 4. „Mieszkam w Polsce”

 

 

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami: Ł, ł ; J, j ; F, f ; H, h
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności starannego wykonywania zadań,
 • zapoznanie z Układem Słonecznym,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9, 10
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • odtwarzanie i tworzenie własnych układów przedmiotów,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia,
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych,
 • pobudzanie aktywności muzycznej i rozwijanie wiary we własne siły,
 • wykonywanie ćwiczeń słuchowych i artykulacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie u dzieci poczucia troski o środowisko przyrodnicze,
 • rozwijanie aktywności poznawczej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • poszerzanie wiedzy o polskich legendach,

 

 

Realizujemy program podstawy programowej z języka angielskiego w oparciu o przewodnik

I love Boo

 

Tematy kompleksowe:

 

 1. The Claude Flash
 • zapoznanie ze słownictwem związanym z ubraniami
 • utrwalanie słownictwa w oparciu o historyjkę obrazkową
 • osłuchanie z piosenką It’s Cold

 

II. The Family Flash

 • zapoznanie ze słownictwem związanym z rodziną
 • utrwalenie słownictwa w zabawie ruchowej z elementami pantomimy
 • Osłuchanie z piosenką My finger Family

 

III. A Flower, A Bush, A Tree

 • wprowadzenie słownictwa związanego z przyrodą
 • utrwalenie słownictwa w zabawie manipulacyjnej
 • osłuchanie z piosenką It’s a flower

 

IV. The Spring

 • wprowadzenie słownictwa związanego z wiosną
 • utrwalenie słownictwa podczas zabawy twórczej
 • Osłuchanie z piosenką The Spring Song

Tego uczymy się w Lutym

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC LUTY

Grupa V

Opracowała: Anna Jońska

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Baśnie, bajki, bajeczki”
 2. „Wspaniałe zabawy na śniegu”
 3. „Tajemnice kosmosu”
 4. „ W dziecięcym laboratorium”

 

Zamierzenia wychowawczo–dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter; g, G, w, W, p, P,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8, 9,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • uświadamianie korzyści, jakie niesie za sobą ruch,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • zapoznanie z procesem wydawniczym
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • poznawanie nowych technik prac plastyczno-technicznych,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego uczestniczenia we wspólnej zabawie,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • poszerzanie wiedzy dzieci,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • zdobywanie wiadomości na temat planet Układu Słonecznego,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • wyrabianie umiejętności wykonywania układu ruchowego z wykorzystaniem rekwizytu
 • zdobywanie wiadomości na temat pojazdów kosmicznych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z ciekawostkami o kosmosie,
 • kształtowanie postawy badawczej
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • integracja grupy,
 • rozwijanie umiejętności stawiania hipotez,
 • budzenie zainteresowania muzyką,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • dbanie o stanowisko pracy.
 • poznawanie właściwości magnesu,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • dbanie o estetykę wykonania pracy.

Tego uczymy się w lutym

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Nasze zmysły”
 2. „Poznajemy różne zawody”
 3. „Zabawy na śniegu”
 4. „Różne rodzaje parków”

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami: b, B; g, G; w, W;
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie myślenia logicznego i spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu.
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie umiejętności operowania głosem i zmiany jego natężenia,
 • zapoznanie z pracą ogrodnika i narzędziami, jakie w niej wykorzystuje,
 • rozpoznaje cyfrę 8,
 • liczy w dostępnym mu zakresie,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • grupowanie przedmiotów według zauważonej cechy (zastosowania).
 • rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez stosowanie umownych sygnałów podczas zabaw przy muzyce,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych,
 • wykonywanie eksperymentów graficznych,
 • zapoznanie z parkami różnego rodzaju,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • poznawanie zasad zachowania się w parku narodowym,
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów,

Piesza wycieczka w poszukiwaniu oznak zanieczyszczeń powietrza

Na zajęciach omówiliśmy sobie sposoby  zanieczyszczania  powietrza są to dymiące kominy, spaliny z transportu drogowego oraz ludzie, którzy wokół nas palą papierosy. Szukaliśmy rozwiązań co moglibyśmy zrobić, aby tych zanieczyszczeń powietrza było mniej.

Omówiliśmy zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym a następnie wybraliśmy się  na pieszą wycieczkę  w celu poszukiwania oznak zanieczyszczeń powietrza w okolice przedszkola.

Tego uczymy się w listopadzie

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1.  „ A deszcz pada i pada…”
 2. „ Co powinienem wiedzieć o Polsce”
 3. „ Zdrowie naszym skarbem”
 4. „ Co ułatwia prace w domu”

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego.
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł.
 • wdrażanie do świata wartości,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 6,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie zdolności prawidłowej reakcji na ustalone sygnały,
 • zapoznanie z postaciami znanych Polek i Polaków,
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski,
 • rozwijanie uważności i koncentracji,
 • utrwalenie informacji o Polsce.
 • zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem,
 • utrwalanie nazw i kształtów figur geometrycznych,
 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • utrwalenie nazw specjalizacji lekarskich.
 • rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem.
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków,
 • rozwijanie poczucia bycia częścią grupy,
 • utrwalanie nazw urządzeń elektrycznych,
 • zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • rozbudzanie zainteresowania muzyką i tańcem,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozbudzanie zainteresowań kulinarnych,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami służącymi do przygotowywania posiłków.
 • poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności układania zdań.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzieci z okazji Dnia Edukacji Narodowej wystąpiły przed całym przedszkolem. Chłopcy i dziewczynki zaśpiewały piosenki i wyrecytowały wierszyki. Na koniec wręczyły pracownikom przedszkola piękne podziękowanie w postaci laurek i kwiatów.

Dzień jabłka

Dzisiaj mieliśmy Dzień jabłka dowiedzieliśmy się :

Jakie mamy odmiany jabłek?

Kiedy jabłka pojawiają się na drzewach?

Sprawdzaliśmy ile pestek ma średnie jabłko

Przeprowadzaliśmy eksperyment czy jabłko w wodzie pływa czy tonie

Ważyliśmy jabłko

Na koniec robiliśmy pyszną surówkę z jabłka i marchewki i potem była degustacja