Tego uczymy się w styczniu

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Mijają dni, miesiące, lata

2. Babcia i dziadek

3. To już zima

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy.
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie zimą.
 • Rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
 • Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…); dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (dzielenie słów na sylaby).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz muzyczno – ruchowych.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych
  w każdej sytuacji .
 • Utrwalanie czynności samoobsługowych: zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.