Tego uczymy się we wrześniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, W przedszkolu’’
 2. ,, Oto ja’’
 3. ,, Moja droga do przedszkola’’
 4. ,, Jesień w parku, w lesie’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • poszerzanie wiadomości o Polsce,
 • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego,
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,
 • przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • zapoznanie z kącikami tematycznymi znajdującymi się w przedszkolu,
 • poznanie miejsc znajdujących się w przedszkolu,
 • zapoznanie z młodszymi kolegami i koleżankami,
 • wdrażanie do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym,
 • wprowadzenie pojęcia głoska,
 • utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej,
 • poznawanie zasad ruchu drogowego, zapoznanie z sygnalizatorem świetlnym,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – kołem, kwadratem,
 • doskonalenie wiedzy na temat znaków drogowych,
 • poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie,
 • utrwalenie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • rozpoznawanie różnych gatunków drzew,
 • osłuchanie z piosenkami w języku angielskim.