Innowacje

Szanowni Rodzice!

W dniu 30.06.2017 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o kontynuowaniu założeń innowacji „Jestem bezpieczny…” wzbogacając ją o działania z zakresu bezpieczeństwa psychicznego dziecka. Innowacja została również poszerzona o cykl zajęć, które dzieci odbędą w okresie 2017-19 ze strażnikami ze Straży Miejskiej z Ożarowa Mazowieckiego.

W zakładce aktualności znajdą Państwo spis telefonów interwencyjnych.

W roku szkolnym 2017/18 Przedszkole podjęło współpracę z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Piastowie, popierając kampanię „Kopiuj-wklej”.

Kampania  ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat skutków występowania przemocy w aspekcie funkcjonowania psychicznego dziecka, ale także i osoby dorosłej. Celem Kampanii jest również wskazanie na zmianę oddziaływań wychowawczych na pozytywne i przyjazne dziecku.

Główna idea Kampanii związana jest z pokazaniem dorosłym, że to właśnie rodzic, lub opiekun  jako osoba najbliższa i najbardziej związana
z dzieckiem modeluje jego zachowania. Dziecko natomiast widząc reakcje, emocje i postawy dorosłego powiela te zachowania, uznając je jako coś pożądanego, skutecznego i właściwego, czyli odbierając je jako prawidłowy wzór do naśladowania. Kampania ma za zadanie wskazać, że to osoba dorosła pełni najbardziej odpowiedzialną rolę w kształtowaniu dziecka i to głównie od dorosłego zależy, czy pokaże dziecku świat w którym rządzi przemoc, czy świat w którym istotne są wyższe wartości jak choćby: empatia, uczciwość, poświęcenie, czy miłość.

Kampania społeczna „KOPIUJ-WKLEJ. Pokaż mi ten lepszy świat” została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci do obejrzenia teledysku nagranego w ramach kampanii „Kopiuj-wklej. Pokaż mi ten lepszy świat” pod tą samą nazwą.

Link do teledysku:

https://www.youtube.com/watch?v=ypvGDNJv1uo

Informacja o kampanii pobrana ze strony ZOW w Piastowie.

CERTYFIKAT BEZPIECZNE DZIECKO – BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

W roku szkolnym 2015/16 nasze przedszkole wyraziło chęć uczestnictwa w konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego – „Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole 2016 r.”, który przeprowadzony został na terenie całej Polski  w okresie od 1 marca do 30 listopada 2016 r.

Celem konkursu było wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach
z osobami obcymi etc. Konkursowi towarzyszyło studium przedmiotu dla nauczycieli przedszkolnych pn.  Bezpieczne przedszkole, obejmujące całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkoli, postępowania w warunkach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie etc.

Przedszkola, które wykonały zadania przewidziane regulaminem konkursu otrzymały certyfikat Bezpiecznego Przedszkola.

Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno – programowym „Jestem bezpieczny na drodze, w przedszkolu, w domu, podczas wypoczynku”.

Kolorowanki znajdują się w zakładce „pliki do pobrania”.

Czas trwania innowacji: od 01.09.2014 r. do 30.06.2017 r.
Autor: mgr Kamila Kwiecień

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) wyjaśnia definicję innowacji. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola. Są to zmiany bądź nowości wprowadzane przez nauczyciela, które przyczyniają się do postępu.

Jesteśmy świadomi, że:
na współczesnym przedszkolu spoczywa obowiązek podejmowania nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka. Innowacja została wpisana do rejestru innowacji i eksperymentów pedagogicznych Mazowieckiego Kuratora Oświaty i obejmuje wszystkie oddziały z naszego przedszkola. Została zatwierdzona i zamieszczona na stronie internetowej kuratorium w zakładce Nadzór Pedagogiczny: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne od dnia 28.08.2014 r.

Obowiązkiem społeczeństwa jest dbałość o najmłodsze pokolenie, które jest zbyt słabe,
by się bronić i brak mu doświadczenia, by ustrzec się przed zagrożeniami.
Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo trzeba nauczyć dzieci umiejętności postępowania
w sytuacjach zagrożenia. Rozwój techniki, szybki wzrost motoryzacji i pośpiech, w jakim żyjemy sprzyjają powstawaniu niebezpiecznych sytuacji. Dzieci muszą być świadome niebezpieczeństw występujących w otaczającym je świecie. Od tego, czy właściwie zareagują, czy będą umiały odpowiednio zachować się, zależeć będzie ich zdrowie i życie. Rodzice i wychowawcy zdają sobie sprawę, że najważniejsze jest zapobieganie wypadkom. Dlatego tak bardzo ważne jest, by unikać niebezpiecznych sytuacji; wiedzieć, jak bawić się, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Rolą przedszkola jest wyczulenie dzieci na takowe, grożące niebezpieczeństwa, które mogą im przytrafić się na drodze, w domu, przedszkolu czy podczas wypoczynku.

Inspiracją do stworzenia innowacji pedagogicznej były:
refleksje dyrektora placówki i nauczycieli poruszane podczas rad pedagogicznych;
jedna z konferencji, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Radomiu „Dziecko bezpieczne w domu i w szkole”. Udział w konferencji zmotywowało nas do opracowania procedury zakładania „Niebieskiej Karty” oraz procedury powoływania zespołu interdyscyplinarnego, a w dalszej kolejności niniejszej innowacji; bogactwo i różnorodność pomocy dydaktycznych dostępnych na rynku i możliwości korzystania z gotowych scenariuszy zajęć (dostępnych na stronach internetowych np. Komendy Wojewódzkiej Policji, Fundacji Dzieci Niczyje,  ”Necio.pl – zabawa w Internet” czy „Owce w sieci” propozycje gier i zabaw z wykorzystaniem kreskówek w zapobieganiu negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii) zmotywowały w nauczycielach chęć wykorzystania ich w pracy z dziećmi.

Niebieska Karta

Procedurę zakładania Niebieskiej Karty może rozpocząć pracownik oświaty;
zespół interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie lub gdy sytuacja w rodzinie wymaga pilnej interwencji.
W skład grup roboczych mogą wchodzić przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
- Policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
ponadto także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach procedury członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:
- udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie;
- opracowuje plan indywidualnej pomocy.

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą: 116 111

Oczekiwania

Innowacja, którą planujemy przeprowadzić w Przedszkolu Miejskim nr 10 pomoże zrealizować zadania związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec własnego bezpieczeństwa, a w szczególności:
- pomoże uświadomić dzieciom potrzebę dbania o własne bezpieczeństwo;
- zwróci uwagę na te sytuacje, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu;
- przyzwyczai dzieci do ostrożnego, właściwego zachowania w różnych sytuacjach;
- zwróci uwagę na konsekwencje swego postępowania;
- będzie doskonalić umiejętność wypowiadania się;
- pozwoli wpłynąć na zwiększenie świadomości rodziców.

Przeprowadzona innowacja będzie rozszerzeniem treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego (dlatego nazywana jest innowacją programową).
W szczególności dotyczyć ona będzie bezpieczeństwa dzieci w domu, w przedszkolu, podczas wypoczynku.

Ważne linki:
www.kwp.radom.pl/edukacja-dlabezpieczenstwa,aw30,80
www.necio.pl
www.dzieckowsieci.fdn.pl/owce-w-sieci

Owce w sieci

Celem kreskówek „Owce w Sieci” jest edukacja na temat zagrożeń związanych
z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Założeniem autorów było, by cykl kreskówek dla najmłodszych internautów stał się okazją do nauki, młodzieży pokazał ich internetowe zachowania w krzywym zwierciadle, a dla dorosłych  był rozrywką, ale i przyczynkiem do refleksji.

Tematyka

- Bez kożuszka. Publikacja nagich zdjęć i nagrań w Internecie.
- Tajemniczy przyjaciel. Uwodzenie przez Internet.
- Białe owce. Dyskryminacja i rasizm w Internecie.
- Nie tańcz z wilkami. Wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo.
- Dziewięćdziesiąt dziewięć. Łańcuszki szczęścia.
- Bekanie. Internet zawsze pamięta twoje błędy z przeszłości.
- Mała miss. Anoreksja, internetowe przepisy na urodę.
- Zemsta. Prześladowanie w Internecie .
- Papla. Wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych.

Necio.pl

W związku z realizacją programu „Necio.pl – zabawa w Internet” nauczyciele skorzystają
z pięciu scenariuszy 30 – minutowych, które wykorzystają z dziećmi starszymi. Podczas tych zajęć zapoznają się z Neciem (bohaterem serwisu www.necio.pl) oraz podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem i internetem.

Podczas cyklu zajęć dzieci:
- uwrażliwią się na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci.

Dziecko dowie się:
- czym jest komputer, Internet i do czego służą;
- kim jest Necio;
- jak posługiwać się klawiaturą komputerową;
- jak kulturalnie korzystać z sieci (z Internetu);
- co robić w sytuacji zagrożenia w Internecie.

Efekty:

Po zakończonej innowacji dzieci będą m.in. :
- znały numery alarmowe,
- umiały zachować się odpowiednio w sytuacji zagrożenia,
- potrafiły zgłosić sytuację, zdarzenie,
- umiały korzystać z telefonu komórkowego,
- umiały zakomunikować osobie dorosłej o zaistniałej sytuacji, zdarzeniu,
- znały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze,
- odróżniały podstawowe znaki drogowe,
- wiedziały, jak zachować się podczas wypoczynku (ferie, wakacje),
- wiedziały, że beztroskie zabawy w pobliżu jedni są niebezpieczne.

Szczegółowe zadania innowacyjne znajdują się w opracowanym harmonogramie.


Innowacja pedagogiczna o charakterze metodyczno – organizacyjnym „Brzuszki łakomczuszki”

Czas trwania innowacji: od 1.09.2015r. do 30.06.2017 r.

Autorzy: mgr Ewa Kukawka
mgr Elżbieta Kurkowska
Anna Podbielska

Inspiracją do opracowania innowacji są obserwacje nauczycieli oraz rodziców, że dzieci niechętnie zjadają warzywa, produkty mleczne, kasze.Powszechnym zjawiskiem staje się również spożywanie przez dzieci produktów
z dużą ilością cukru, tłuszczów, czy soli. Jak wiemy, sposób żywienia wpływa znacząco na rozwój fizyczny oraz intelektualny dzieci, a wiek przedszkolny to okres, w którym zaczynają kształtować się nawyki oraz przyzwyczajenia, decydujące o przyszłym stylu życia dziecka . Dlatego przedszkole to najlepsze miejsce, aby rozpocząć i wdrażać podstawy zdrowego odżywiania. Bardzo ważne jest, żeby to czego dziecko nauczy się w przedszkolu było wspierane przez jego rodzinę.Wspólne oddziaływania prozdrowotne przedszkola i domu rodzinnego sprzyjają na pewno utrwalaniu właściwych nawyków żywieniowych. Dlatego w realizacji innowacji ważne miejsce zajmą rodzice naszych wychowanków. Zaplanowane zostały wspólne warsztaty i przedstawienia teatralne. Ważne miejsce w naszej innowacji zajmą również panie kucharki, które będą przygotowywały posiłki po konsultacji z dietetykiem. Potrawy będą przygotowywane w nowoczesnym piecu konwekcyjno -parowym. Jedzenie przygotowywane w naszej kuchni będzie kolorowe, przyozdobione śmiesznymi wzorkami, a sałatki i kanapki przystrojone warzywami. Takie posiłki z pewnością zachęcą nasze pociechy do zjedzenia nawet tych warzyw, które do tej pory dziecko negowało.
W planowanej innowacji chcemy poszerzyć działania o uprawę warzyw w ogródku przedszkolnym, poznanie upraw w gospodarstwach,a także o działania praktyczne dzieci.

Oczekiwania:
Proponowana innowacja jest odpowiedzią na poszukiwanie sposobów zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem. Realizacja innowacji pomoże nam w kształtowaniu u dzieci nawyków związanych ze zdrowym żywieniem, w szczególności związanych z:
spożywaniem zdrowej żywności;
przezwyciężaniem uprzedzeń do nieznanych potraw;
przestrzeganiem zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków.
W realizacji innowacji będziemy wykorzystywać przede wszystkim metody
aktywne, aby umożliwić dzieciom doświadczenie i przeżywanie tego co jest
przedmiotem zajęć. Zaproponujemy dzieciom również ciekawe formy
pracy, z dużym udziałem rodziców i pracowników obsługi.

Cele ogólne:
pogłębianie wiedzy dzieci, rodziców, pracowników przedszkola dotyczącej zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla funkcjonowania organizmu;
praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie odżywiania;
kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania prostych, zdrowych posiłków;
angażowanie rodziców do udziału w akcjach zdrowego żywienia dzieci;
poznawanie zasad właściwej uprawy i pielęgnacji warzyw we własnym ogródku oraz na polu uprawnym;
kształtowanie odpowiedzialności za swoją pracę oraz pracę grupy.

Cele szczegółowe:
dziecko poznaje:
zasady zdrowego odżywania;
podstawowe pojęcia związane z piramidą zdrowia;
zasady higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków;
zależność pomiędzy zdrowiem człowieka, a tym co je;
funkcjonowanie gospodarstw rolnych;
Ponadto dziecko:
hoduje warzywa w ogródku przedszkolnym;
przygotowuje proste potrawy (kanapki, sałatki, surówki);
uczestniczy w spotkaniach z pielęgniarką, dietetykiem;
przygotowuje wspólnie z rodzicami plakaty, książki kucharskie, itp.;
bierze udział w imprezach organizowanych w przedszkolu oraz wycieczkach poza przedszkolem;

Efekty:
Efektem działań podjętych w czasie realizacji innowacji będzie:
Zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego odżywiania.
Ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Wzrost zainteresowania dzieci i rodziców zdrowym odżywianiem, w konsekwencji ukształtowanie czynności samoobsługowych, kulturalnych, nawyków higienicznych i savoir-vivre’u.
Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności.
Rozwój umiejętności społecznych dzieci w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi (nauka współpracy, podział ról i obowiązków, zawieranie umów z dorosłym, podporządkowywanie się regułom).
Ukazanie ciekawych i atrakcyjnych form i metod pracy o różnorodnej aktywności dzieci.
Korzystny wizerunek przedszkola w środowisku, jako placówki promującej zdrowy styl życia i odżywiania się.

Szczegółowe zadania innowacyjne znajdują się w opracowanym harmonogramie.

Informacje dla rodziców dotyczące odżywiania dzieci znajdują się w zakładce „pliki do pobrania”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>