O przedszkolu

NASZE PRZEDSZKOLE O SOBIE

Przedszkole nr 10 w Pruszkowie powołane zostało przez Kuratorium Oświaty i Wychowania do działania w roku 1970 . Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Pruszków, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyrektorem przedszkola od dnia 01.09.2005 r. jest mgr Elżbieta Nowacka. Przedszkole mieści się w dużym,  jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Na piętrze usytuowana jest sala gimnastyczna ze sprzętem i urządzeniami do zabaw ruchowych i gimnastyki korekcyjnej.
W niej również znajduje się sala rytmiczna, oraz sprzęt audio-wideo.

Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Na terenie osiedla nie ma zakładów przemysłowych, budynek przedszkola położony jest wśród mieszkalnych bloków. Do przedszkola uczęszcza 133 dzieci w wieku 3-6 lat, które są podzielone na 5 oddziałów.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00. Przedszkole zatrudnia 28 osób:
- 11. nauczycieli (w tym dyrektor),
- 16. pracowników obsługi i administracji.

Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje i duże kompetencje:
- 6. nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
- 4. nauczycieli wykształcenie wyższe zawodowe,
- 1 nauczyciel Studium Nauczycielskie,
- mamy 4. nauczycieli dyplomowanych, 4. nauczycieli mianowanych, 1. nauczyciela kontraktowego, 2. nauczycieli stażystów.

Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści:
- nauki religii,
- gimnastyki korekcyjnej,
- języka angielskiego,
- zajęć tanecznych,
- logopedia - 5 godzin tygodniowo
- psycholog - 4 godziny tygodniowo

Raz w miesiącu organizowane są koncerty muzyczne prowadzone przez Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne im. I J Paderewskiego oraz wystawiane są teatrzyki w wykonaniu artystów scen warszawskich.

Praca opiekuńczo – wychowawczo -dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Programy, realizowane w przedszkolu to:
- „Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci ,,Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej W Żaby- Żabińskiej wydawnictwa MAC
Programy opracowane przez zespoły nauczycielskie :
-”Program wychowawczy Przedszkola nr 10″,
- „Program adaptacyjny dziecka 3-letniego”.

Wykorzystujemy również jako pomoc dydaktyczną:
- „Dziecięcą matematykę. Program dla przedszkoli i klas zerowych” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
Programy własne.:
- profilaktyczny ,,Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji”,
- wzbogacający ,,Wspieranie rozwoju ogólnego oraz stymulowanie myślenia i aktywności twórczej u dzieci zdolnych w wieku przedszkolnym” autorstwa E. Nowackiej,
Program plastyczny  „Tęcza” autorstwa Elżbiety Kurkowskiej i Ewy Kukawki.

 

Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka. W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością. Posiadamy wspólnie opracowany system wartości, który respektowany jest przez wszystkich pracowników wpisany w Program Wychowawczy, z którym zapoznawani są rodzice na pierwszym zebraniu każdego roku, gdzie wspólnie tworzony jest program współpracy oraz grupowy kodeks postępowania.

Mottem Programu Wychowawczego jest :

,,Wartości są tymi światłami, które rozjaśniają bytowanie, a w miarę jak człowiek pracuje nad sobą, coraz intensywniej świecą na horyzoncie jego życia”

JAN PAWEŁ II (,,Pamięć i tożsamość”)
 
 
 


W latach 2010-2015 przedszkole realizowało  koncepcję pracy  nastawioną na treści wychowania społecznego, rodzinnego i patriotycznego we wszystkich obszarach pracy przedszkola.

We wrześniu 2015r. we współpracy z rodzicami została opracowana Koncepcja Pracy Przedszkola, która będzie realizowana do 2020r. Koncepcja ukierunkowana jest na kształtowanie postaw prozdrowotnych, społeczno – emocjonalnych oraz bezpiecznych zachowań.

Nasza misja

Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka organizując działalność dydaktyczną
w oparciu o jego aktywność, możliwości, potrzeby i doświadczenia. Rozwijamy postawy prozdrowotne, uczymy dzieci bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.

  Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
 • W przedszkolu promowany jest bezpieczny i  zdrowy styl życia, zachowania prozdrowotne oraz aktywne postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Dzieci wdrażane są do samodzielności w sferze intelektualnej, fizycznej, społeczno – emocjonalnej i artystycznej.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, w której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Jakość pracy przedszkola jest systematycznie ponoszona poprzez doskonalenie kadry, poszukiwanie innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi.
 • Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają osiągnięcie sukcesu
  w szkole.
 • Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci.

 

 Cele ogólne:

 • pogłębianie wiedzy dzieci, rodziców, pracowników przedszkola dotyczące zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla funkcjonowania organizmu;
 • praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie odżywiania;
 • kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania prostych, zdrowych posiłków;
 • angażowanie rodziców do udziału w akcjach zdrowego żywienia dzieci;
 • poznawanie zasad właściwej uprawy i pielęgnacji warzyw we własnym ogródku oraz na polu uprawnym;
 •  kształtowanie odpowiedzialności za swoją pracę oraz pracę grupy;
 • kształtowanie nawyków i postaw podnoszących bezpieczeństwo własne
   i innych;
 • podniesienie świadomości na temat istniejących zagrożeń; umiejętność reagowania na zagrożenia;
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej; kształtowanie czynnej postawy wobec własnego zdrowia;
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, poznawanie własnych praw i obowiązków, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;
 • budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.

Model absolwenta naszego przedszkola:

 • Dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.
 • Jest sprawny ruchowo.
 • Dba o swoje bezpieczeństwo i innych.
 • Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.
 • Wykazuje własną aktywność, samodzielnie rozwiązuje problemy.
 • Ma poczucie własnej wartości.
 • Jest wrażliwe na potrzeby innych.
 • Jest dobrze przygotowane do zadań jakie stawia szkoła.
 
 
 


INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Z PRZEDSZKOLEM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje placówka. W ostatnich latach szczególnie aktywnie współpracowaliśmy z:

Telewizją kablową – prezentowanie naszych działań

Szkołą Podstawową nr 8
- realizacja programu współpracy, gdzie uwzględniono:
- zwiedzanie szkoły,
- spotkania dzieci 5 i 6 letnich z przyszłym wychowawcą,
- zaproszenie nauczyciela nauczania początkowego na spotkanie z rodzicami dzieci 5 i 6 letnich w celu zbliżenia problemu „Jak pomóc dziecku przezwyciężyć stres związany ze startem szkolnym”,
- udział dzieci w lekcjach „otwartych”,
- spotkania podczas różnych uroczystości np. konkurs, jasełka, teatrzyki.
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
- badania przesiewowe prowadzone przez logopedę,
-
opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wspólne z nauczycielem organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców.
 Biblioteką dla dzieci przy Gimnazjum nr 3:
- nawiązanie stałej współpracy, organizowanie spotkań z okazji Dni Książki, organizowanie przez panie bibliotekarki konkursy plastyczne.

- Muzeum Hutnictwa – uczestniczenie dzieci w konkursach, oglądanie wystaw, uczestniczenie artystów ludowych w spotkaniach z dziećmi.
- Wyższymi uczelniami – stworzenie możliwości studentom odbywania praktyk pedagogicznych i prowadzenia badań do swoich prac semestralnych, licencjackich, magisterskich.
- Klubem Aktywizacji Seniorów – występy dzieci dla osób starszych.
-Miejski Ośrodek Kultury (wystawa prac konkursowych).
- Policją, działem prewencji – pokazy dla dzieci, pogadanki.
- Strażą Pożarną – zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, przeprowadzanie próbnej ewakuacji, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych,
- Straż Miejska ( prelekcje dla dzieci).
Współpraca z organami nadrzędnymi: 

- Urząd Miejski,

- Udział w konkursach, uroczystościach organizowanych na terenie miasta,
- Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Wydziałem Promocji Miasta.
- Powiatową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pruszkowie, ( udział w programach edukacyjnych)
- Współpraca z Przedszkolami Miejskimi Nr 14, 7, 8, 5, 9, 3 (wspólne rady pedagogiczne, tworzenie dokumentacji wewnętrznej, wymiana doświadczeń, zapraszanie się na teatrzyki w wykonaniu dzieci itp.)
MOPS (pomoc rodzicom, dofinansowanie do żywienia, asystent rodziny, szkolenia dla nauczycieli i rodziców),

 

Comments are closed.