Procedury regulujące pracę Przedszkola Miejskiego nr 10 w Pruszkowie przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID – 19

Procedury

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Zarządzenie nr 8

Zarządzenie nr 8

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Zarządzenie nr 7

Zarzadzenie nr 7

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

Obecnie i my dyrektorzy przedszkoli miejskich w porozumieniu z Organem Prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek w Pruszkowie. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 25 maja br.

Według wskazań MEN głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne GIS dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

W związku z tym, kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi i spełnia niżej wymienione kryteria, prosimy o wypełnienie załączonego wniosku. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup.

Wnioski przekazują Państwo w kopercie bezpośrednio do przedszkola lub w formie elektronicznej na adres mailowy:  przedszkolenr10@op.pl

Wnioski przyjmujemy od 12 do 18 maja br. do godz. 16:00. W kolejnych dniach zostaniecie Państwo zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Informacja o przyjęciu dziecka nastąpi  20 maja 2020r.

Elżbieta Nowacka
dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10

WYTYCZNE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Zasady przyjmowania dzieci do grup wiekowych
w okresie pandemii Covid – 19

 1. Grupa będzie liczyła 12 osób.
 2. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracujących pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw  produkcyjnych  realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 3. Rodzic wypełnia załączony wniosek o zapewnienie opieki przez placówkę w trakcie pandemii, który przekazują Państwo w kopercie bezpośrednio do przedszkola lub w formie elektronicznej na adres mailowy  przedszkolenr10@op.pl
 4. Dzieci przyjęte zgodnie z wytycznymi będą na stałe przypisane do danej grupy w czasie pandemii, w przypadku nieobecności lub rezygnacji dziecka w trakcie otwarcia przedszkola nie przyjmujemy nowych dzieci.

Drogi rodzicu pamiętaj:

 1. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola zabawek i innych przedmiotów z domu.
 2. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Przypominaj dziecku o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na przywitanie.
 4. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania do łokcia.
 5. Wyposaż swoje dziecko, które ukończyło 4 rok życia w indywidualną maseczkę podczas drogi do i z przedszkola.
 6. Nie posyłaj dziecka do przedszkola w przypadku, gdy miało ono styczność z osobą chorą lub na kwarantannie.
 7. Pamiętaj, że każda utworzona grupa pracuje od 7.00 do 17.00 w tym czasie dzieci są przyprowadzane i odbierane z tej grupy. Każda grupa pracuje w godzinach wynikających z potrzeb rodziców (analiza wniosku złożonego przez rodziców).
 8. Dzieci przebywają tylko w swojej grupie wraz ze stałymi opiekunami (nauczyciel, woźna oddziałowa).
 9. W przedszkolu zawieszone są ze względu na pandemię dyżury poranne
  i popołudniowe.
 10. Przy wejściu do przedszkola znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk – każdy wchodzący do przedszkola dezynfekuje ręce.
 11. Do budynku przedszkola wchodzimy tylko wejściem głównym.
 12. Wchodząc do przedszkola Rodzice przekazują dziecko osobie pełniącej dyżur w szatni. Pozostali czekają zachowując dystans odległości od siebie 2 m.
 13. Należy pamiętać, że znajdując się w budynku przedszkola rodzic musi korzystać ze środków ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk).
 14. Rodzicu pamiętaj, aby rozmawiać z dzieckiem na temat reżimu sanitarnego w przedszkolu (higiena osobista, korzystanie z zabawek i przedmiotów, które wskaże nauczyciel, nie przynoszenie do przedszkola swoich zabawek i nie wynoszenie niczego z przedszkola, nie przytulanie się, nie podawanie ręki na powitanie, nie pożyczanie przyborów piśmienniczych, nie zmienianie miejsc przy stole itp.).
 15. Dyrektor przedszkola za zgodą rodziców pisemnie wprowadza obowiązek mierzenia temperatury wszystkim przychodzącym dzieciom. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których temperatura ciała po zmierzeniu  przez pracownika nie przekroczy 37 o C.
 16. W przedszkolu w okresie pandemii nie myjemy zębów i nie leżakujemy.
 17. Każde dziecko przynosi do przedszkola jednorazowe ręczniki papierowe ( nie korzystamy z ręczników wielorazowego użycia).
 18. Minimalna przestrzeń do zabawy dla dziecka, wypoczynku to 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna .
 19. Ww. zasady obowiązują do odwołania.
 20. RODZIC PRZYSYŁAJĄC DZIECKO DO PRZEDSZKOLA MUSI BYĆ ŚWIADOMY, ŻE NARAŻA SWOJE DZIECKO, SIEBIE, SWOJĄ RODZINĘ I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NA MOŻLIWOŚĆ ZAKAŻENIA COVID-19.

W zakładce „pliki do pobrania” znajdą Państwo dokumenty:
- Wniosek o zapewnienie opieki
- Zgoda na pomiar temperatury
Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 6-2020

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 5 – 2020

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 informuje, iż od miesiąca kwietnia 2020r. opłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu Rodzic dokonuje na konta (oddzielne konto za żywienie i pobyt). Informację o płatności i numery kont zostaną wysłane na indywidualne adresy e-mail.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo –Drodzy Rodzice

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Za dobre rozwiązanie można uznać skoncentrowanie się na czytaniu, nauce, powtarzaniu materiału, zgłębianiu zagadnień już poznanych i zrealizowanych, jak również zapoznaniu
z nowymi treściami. Należy pamiętać, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły/przedszkola nie może oznaczać dni wolnych od nauki. Zachęcam do komunikowania się w sposób najbardziej bezpośredni poprzez:

 • Kontakt e-mailowy z nauczycielem grupy
 • stronę internetową naszego przedszkola: www.przedszkole10.org
 • e-mail przedszkolenr10@op.pl

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 1. Zapewnić dziecku ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
 2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki, blok rysunkowy, kredki, nożyczki itp.
 3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu.
 4. Robić 5 – 10 minutowe przerwy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
 5. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela.

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości. Nasze dzieci bardzo lubią pracę zadaniową.
 2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra/y z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
 4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 5. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.
 6. Czytać jak najwięcej książek, komiksów, bajek, wierszy (których mogą dzieci uczyć się na pamięć i recytować do „czarodziejskiego mikrofonu” .
 7. Wprowadzać zasady korzystania z TV, komputera, konsoli. Ograniczenia czasu.

Bardzo proszę zadbać o bezpieczeństwo w sieci? Chociaż może dotyczyć to starszych dzieci.

 1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje tłumacząc, że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
 3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu, czy też podawania danych rodziców np. jak się nazywają gdzie pracują itp.
 5. Czuwać nad tym, aby dziecko:

 • korzystało z oprogramowania antywirusowego,
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,
 • chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych.
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Nowacka

KOCHANE DZIECI, SZANOWNI RODZICE.

Rozpoczynamy całkiem nową dla wszystkich formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele z poszczególnych grup będą przesyłali Państwu na adresy e-mail  propozycje  różnych aktywności do realizacji z dziećmi w domu. Prosimy również pamiętać, że warto z dziećmi systematycznie ćwiczyć samodzielność i  codzienne nawyki higieniczne. Będziemy się również starali umieszczać różne propozycje spędzania czasu z dziećmi na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Kącik dla rodziców”.

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki,  życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do przedszkola.

Kadra pedagogiczna i wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

DYŻUR WAKACYJNY

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w 2020 r.

 • W miesiącach wakacyjnych 2020 r. w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur wakacyjny w czterech turnusach.
 • Do dyżuru wakacyjnego w roku 2020 zostały wytypowane następujące przedszkola:

Turnus I( 1-17 lipca 2020) Turnus II( 20-31 lipca 2020) Turnus III( 3-14 sierpnia 2020) Turnus IV( 17-28 sierpnia 2020)

PM Nr 3 ul. Chopina 1

PM Nr 7 ul. Słowackiego 1

PM Nr 2 ul. Partyzantów 2/4

PM Nr 6 ul. Hubala 1

PM Nr 13 ul. Antka 7

PM Nr 15 ul. Dębowa 8

PM Nr 4 ul. Prusa 27

PM Nr 5 ul. Narutowicza 20

PM Nr 11 ul. Hubala 2

 • “Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” będą wydawane i przyjmowane w sekretariacie macierzystego przedszkola w terminie  od  3 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

Rodzice zgłaszają dziecko na konkretny turnus.

 • We “Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję.

 • Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane  dyżurujące przedszkole,
  a  pisemna informacja zostanie podana  do wiadomości zainteresowanym  w terminie do  2 marca  2020 r.

 • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

 • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

-  złożenia wypełnionego “Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”, od  3 lutego 2020 r. do 14  lutego 2019r. w sekretariacie macierzystego przedszkola,

- uiszczenia opłaty w terminie od  5 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.
w sekretariacie dyżurującego przedszkola opłaty za:
świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną
godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci  6-letnich),
żywienie dziecka ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu)
w sekretariacie dyżurującego przedszkola,

Rodzice otrzymają w macierzystych przedszkolach informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów ich przyjmowania  w dyżurującym przedszkolu.

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonych terminach jest równoznaczne
z rezygnacją z dyżuru.

Dokumenty dotyczące zapisu dziecka na dyżur wakacyjny znajdują się w zakładce „pliki do pobrania”.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo.
W trosce o zdrowie dzieci Urząd Miejski zaopatrzył naszą placówkę
w urządzenia do oczyszczania powietrza,
które filtrują powietrze w salach dydaktycznych w przedszkolu.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment